WhatsApp

KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

26 Ocak 2021, 14:08
KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Eşlerzadeler Petrol”), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. Eşlerzadeler Petrol tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

 

Eşlerzadeler Petrol’ün iştigal konusu olan akaryakıt ve LPG Otogaz satış faaliyetleri kapsamında çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, müşterileri, ziyaretçiler ve Eşlerzadeler Petrol ’ün ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğu tüm gerçek kişilerin verilerini toplamakta ve/veya işlemektedir. Eşlerzadeler Petrol  çalışanlarının  4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacı ile kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, eğitim, aile ve yakınlık, finans, özlük, izin, sağlık, adli sicil, beden ölçüleri, performans ve kariyer gelişim ile çalışma verileri gibi kişisel verilerini işlemektedir.

 

Akaryakıt ve LPG Otogaz almak amacıyla akaryakıt istasyonumuza gelen müşterilerin; taşıt bilgileri ve akaryakıt ve LPG Otogaz ücretlerinin ödenmesi ile ilgili kredi kart bilgileri, banka hesap bilgileri, güvenliklerinin sağlanması amacıyla görsel verileri, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır.

 

Eşlerzadeler Petrol  kişisel verilerinizi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, akaryakıt ve LPG Otogaz ürünlerine yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, istihbarat, bilgi araştırması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, müşterilerine daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

Eşlerzadeler Petrol, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi (müfettiş-denetmen gibi), kurum ve kuruluşlara (SGK-İş-Kur-Vergi Dairesi-BP Petrolleri A.Ş. gibi) aktarmaktadır. Eşlerzadeler Petrol, yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

 

Eşlerzadeler Petrol’ün elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait www.eslerzadeler.com web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler.

 

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Eşlerzadeler Petrol tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

 

www.eslerzadeler.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Saygılarımızla

 

Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:108 64100 UŞAK

eslerzadeler@hotmail.com

Tel: (0 276) 227 66 20 – 224 09 30

 

Şirketimiz 1989 yılında Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı no:108 Uşak adresinde MOBIL akaryakıt istasyonu olarak UŞAK'IN ilk istasyonlarından biridir.

  • 0 (276) 227 66 20 - 215 79 40

  • 0 (276) 223 30 39

  • iletisim@eslerzadeler.com

  • Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No: 108 Uşak/Türkiye

  • .
    .
    .