WhatsApp

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

26 Ocak 2021, 14:10
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Giriş…………………………………………………………………………………………1

 1. Amaç………………………………………………………………………………………..1
 2. Kapsam……………………………………………………………………………………...1
 3. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı………………………………………….....1
 4. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri……………………………………………………………...2
 5. Kişisel Veri İşlemenin Şartları………………………………………………………………3
 6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması…………………………………………………4
 7. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci…………………………………………………5
 8. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi………………………………………………6
 9. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi……………..………………………………...7
 10. Kişisel Verilerin Aktarılması………………………………………………………………7
 11. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri……………………………………………8
 12. Yürürlük…………………………………………………………………………………....8

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Eşlerzadeler”) tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve Eşlerzadeler  ile ticari ve hukuki ilişki içinde bulunan tüm gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Eşlerzadeler tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 1. Amaç

Eşlerzadeler’in bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta Eşlerzadeler  çalışanları ve hizmet sunduğu müşteriler olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

 1. Kapsam

Bu Politika; Eşlerzadeler’de, başta çalışanlar olmak üzere, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler, ziyaretçiler ve Eşlerzadeler ile hukuki ve ticari ilişki içinde olan ilgili tüm gerçek kişilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 1. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda Eşlerzadeler’in kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyet yönetimi,
 • Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Satış süreçlerinin yönetimi ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin Eşlerzadeler tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

 1. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

Eşlerzadeler, bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 1. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

Eşlerzadeler, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

 • Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,
 • Eşlerzadeler’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Eşlerzadeler’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Eşlerzadeler, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

 • Eşlerzadeler tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için Eşlerzadeler bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Hizmeti satın alınan şirket tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği Eşlerzadeler üst yönetimine raporlanmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.
 • Eşlerzadeler bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.
 • Eşlerzadeler’in tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.
 • Eşlerzadeler ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.
 • Eşlerzadeler, teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Eşlerzadeler, iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 1. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

Eşlerzadeler’in işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için www.eslerzadeler.com web sitelerimizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri Eşlerzadeler tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 1. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

Eşlerzadeler, ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, Eşlerzadeler tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile Eşlerzadeler’in ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 15 günde bir silinmektedir.

 1. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

Eşlerzadeler tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

Eşlerzadeler, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışanlarıyla ilgili olarak işçi-işveren iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel ve işitsel, eğitim, finans, özlük, sağlık verilerini işlemektedir. Hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlık ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini, Eşlerzadeler’in ana faaliyet konusu olan akaryakıt ve LPG otogaz ürünleri satışı kapsamında müşterilerin; taşıt plaka bilgisi, görsel veri  ve finans bilgilerini işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Eşlerzadeler, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 • Eşlerzadeler’in üst düzey yetkililerine,
 • Eşlerzadeler’in yetkililerine,
 • Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 • BP Petrolleri A.Ş Yetkililerine

Eşlerzadeler, bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda Eşlerzadeler yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

www.eslerzadeler.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.

 1. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

Eşlerzadeler kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic.Ltd.Şti. Kamera İzleme Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, işyerinin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Eşlerzadeler tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle paylaşılmamaktadır.

 1. Yürürlük

Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic.Ltd.Şti., tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 10 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

Şirketimiz 1989 yılında Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı no:108 Uşak adresinde MOBIL akaryakıt istasyonu olarak UŞAK'IN ilk istasyonlarından biridir.

 • 0 (276) 227 66 20 - 215 79 40

 • 0 (276) 223 30 39

 • iletisim@eslerzadeler.com

 • Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No: 108 Uşak/Türkiye

 • .
  .
  .